• 0362 431 33 49
  .: SAMEF :. Samsun Engelliler Federasyonu - Tüzüğümüz
  kredi kartı ile fatura öde fatura öde kredi kartı ile avea fatura ödeme avea fatura ödeme Turkcell fatura ödeme kredi kartı ile Vodafone fatura ödeme Vodafone fatura ödeme TTNET fatura ödeme Vodafone borç ödeme kredi kartı ile turkcell fatura ödeme
  kredi kartı ile fatura öde vodafone fatura ödeme fatura öde ttnet fatura ödeme d-smart fatura ödeme vodafone borç ödeme avea borç ödeme avea fatura ödeme vodafone fatura ödeme
   
  SAMSUN ENGELLİLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
   
  Federasyonun Adı ve Merkezi
  Madde 1- Derneğin Adı: “Samsun Engelliler Federasyonu” dur. Kısa adı “SAMEF” dir
  Federasyonun merkezi Samsun’dur.
  Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
   
  Madde 2- Federasyon, Engelliler (Bedensel, Zihinsel, Ortopetik, Görme ve İşitme engelliler, otistikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olanlar, psiko-sosyal davranış bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, üstün zekalılar ve üstün yetenekliler…)’in sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözümler üretmek, yaşam kalitelerini yükseltmek, toplumsal kalkınmayı ve kaynaşmayı sağlamak, engelliler ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak. Engellilerin; eğitim, kültür, sağlık, rehabilitasyon, gençlik, spor, istihdam, bakım ve yaşam sorunlarının temelden çözümüne çareler aramak, onların ekonomik ve sosyal güvencelerini sağlamak, hukuki ve mesleki yönden haklarını korumak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan üye derneklerin koordineli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. Ayrıca; engelliler alanında hizmet veren kişi ve kuruluşlara destek vermek, işbirliği içinde çalışmalar yürütmek ve bu konularda projeler üretmek ve uygulamak amacı ile kurulmuştur.
  Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
  1- Engelli Hakları ve sorunları üzerine çalışmalar, araştırmalar yapmak,
  2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
  3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda TV, radyo, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak veya federasyon amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 
  7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
  8-Üye dernekler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, konfederasyon kurmak, kurulu bir konfederasyona katılmak veya gerekli hallerde konfederasyon üyeliğinden ayrılmak, gerekli izin alınarak federasyonları kurabileceği tesisleri kurmak, 
  11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile engellilerin yararlanacağı konularda ortak sosyal projeler hazırlamak ve yürütmek,
  13-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
  15-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla veya dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  16-Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için, 5253 sayılı kanunun 26. Maddesi ve derneklerin izinle kurabileceği tesisler hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak, çocuk bakım yuvası, özel eğitim merkezi (Gündüz Bakım Evi),özel eğitim okulu, özel eğitim kursu ve engelli bakım merkezleri açar. Bu tesisler vasıtasıyla eğitim, rehabilitasyon, terapi ve diğer hizmetleri yürütür.
  17-Ülke düzeyinde engelliliği önleyici ve engelliliği meydana getiren nedenleri azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak için basın, medya kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmek. 
  18- Ulusal ve uluslararası nitelikte toplantılar, geziler, kültürel ve bilimsel etkinlikler (kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer ve çalıştaylar) düzenlemek, düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılmak,
  19- Engellilerin istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
  20- Okulöncesi Eğitim ve Aile Eğitimi alanları (Ana-Baba Okulu, Anaokulu, Kreş, Çocuk Kulübü, Dil Eğitim Merkezi, Çocuk Oyun ve Oyuncak Merkezi, Fuar Alanı,  Öğrenci Etüt Merkezi, Spor Aktiviteleri Merkezi, Tatil Köyleri, Terapi Köyleri) kurmak, işletmek, işlettirmek.
  21- Engelliliği oluşturan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, kamuoyuna bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılmak, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenlemek.
  22- Federasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  23- Engellilerin teşhis, tedavi, eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve yaşam sorunlarının çözüme kavuşmasında her türlü girişimi yapmak, bu amaçla projeler geliştirmek, açılmış ve açılacak olan eğitim, rehabilitasyon, bakım ve yaşam merkezlerinin ülke geneline yaygınlaşmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,  
  24- Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.
  25-Saha araştırmaları yapmak, insan ve toplum konularında projeler geliştirmek.
  26- Eğiticinin Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Aile, Şiddet, Kişisel Gelişim, Önleyici Rehberlik, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk konularında kurslar açmak, sertifika programları düzenlemek.
  27- Federasyon çalışma konuları doğrultusunda Başbakanlık, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere, çocuk ve aile ile ilgili Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Genel Müdürlüklerle; Valilikler, Üniversiteler, Fakülteler, Belediyeler ve benzeri Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, ticari kurum ve kuruluşlar ve ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmek, ortak çalışmalar yürütmek.
  28-Çalışma konuları kapsamında, kamuya ait (Milli Emlak, Belediye, Üniversite, Hazine, vb.) yerleri kiralamak, işletmek,
  29-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar, ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  30-Sosyal devletin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanması için çalışmalar yürütmek, engellilerin tüm sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerden ücretsiz yararlanması, insanca yaşama koşullarının oluşturulması doğrultusunda mücadele vermek.
  31-Engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek, modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
  32-  Toplum yaşamına katılımı sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılmak, yürürlükteki mevzuatın uygulanması için çaba göstermek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapmak.
  33-   Ulusal ve uluslararası mevzuatın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmak, engellilerin ilgili tüm kurul, kurum ve kuruluşlarda temsilini sağlamak.
  34-   Engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası ilişkiler kurmak, engellilerin ulusal ve/veya uluslararası üst örgütlerine üye olmak, kuruluşuna katılmak, ortak çalışmalar yürütmek, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapmak.
  35- Yasalarda değişiklik yapılması için teklifler hazırlamak, yasa hazırlıklarına katkı vermek, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak, kamuoyu oluşturmak.
  36- Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.
  37- Engellilere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılmak, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlamak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.
  38- Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan engelliler için korumalı dâhil işyerleri açmak, kooperatifler kurmak, kurulmuş kooperatiflere katılmak,
  39- Yoksul üyelere, engelli vatandaşlarımıza sağlanan olanaklar çerçevesinde ve gıda bankacılığı kapsamında gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb ayni veya nakdi nitelikte yardımlar yapmak, yapılmasına aracılık etmek.
  40- Toplumumuzun tüm sorunlarıyla ilgili olarak araştırmalar yapmak, çözümler üretmek, toplumsal kalkınmayı sağlamak, insan hakları ve hürriyetleri, güvenlik, eğitim, kültür, çevre, spor, turizm, sanat, tarih, sağlık, istihdam, mesleki eğitim, çocuk, gençlik, kadın, engelliler, girişimcilik, sosyal yardımlaşma konularında projeler üretmek ve uygulamak, 
  41-Engellilerin milli, manevi ve ahlaki değerlerinin korunması ve yaşatılması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla eğitimler, seminerler, sohbetler, paneller, konferanslar ve toplantılar düzenler. engellilerin tarih şuurunu yeniden canlandırmak için tarihi mekânlara gezi ve incelemeler tertip eder. Bu hususta bildiri, tanıtım vs. faaliyetlerinde bulunur.
  42-Geleceğimizin teminatı olan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan, kötü ortam ve çevrelerden korumak amacıyla; ilgili bakanlıklar, yetkili kurum ve kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak, onları sağlıklı ortamlarda eğitmek ve bilinçlendirmek için faaliyetler yürütür, zararlı alışkanlıklara ve zararlı faaliyetlere karşı onları korumaya çalışır.
  43-Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen sağlıklı yetişmeleri için atletizm, yürüyüş, dağcılık, avcılık, yüzme, ok atma, ata binme, güreş, boks, futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve uzak doğu sporları gibi bütün sportif alanlarda faaliyetlerde bulunur. Çocukların ve gençlerin eğitim ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmak için kulüpler kurar ve buralara gençlerden ve çocuklardan üyeler kayıt eder. Bu mekanlarda spor merkezleri, etüt merkezleri, test kulüpleri, kütüphaneler ve okuma salonları kurar ve işletir. Okuyan, düşünen ve araştıran nesillerin yetişmesine katkıda bulunur.
  44-Federasyon, gençlere, çocuklara, kadınlara, öğrencilere, engellilere ve velilere bilgisayar, dil, mesleki ve benzeri kurslar düzenleyerek onların meslek ve istihdama kavuşmaları için faaliyette bulunur. Kültürlü fertler yetiştirmek için çalışmalar yapar. 
  45-Toplumumuzun temiz ve sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak için toplumu bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunur. Platformlar oluşturur, mevcutlarla birlikte hareket eder.
  46-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler, federasyonla ve vakıflarla işbirliği yapar. Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açar, danışmanlar istihdam eder. Bunlarla ücretli veya ücretsiz iş akdi yapar.
  47-Federasyona gelir temin etmek ve / veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Yapacağı yardımları tedarik etmek için gerektiğinde bunların üretimini yapar.
  48- Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.
  49-Federasyonun faaliyet alanı tüm ülkedir. Çalışma konu ve biçimlerine göre yürütülen işlerin, projelerin gereğine ve ihtiyaca göre başka ülkelerde de faaliyetler yürütülebilir.
  50-Amacını gerçekleştirmek için günün şartlarına göre kanun ve yönetmelikler dâhilinde burada bahsedilmeyen her türlü faaliyetlerde bulunur. 
   
  Federasyonun Faaliyet Alanı
  Federasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
   
  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
  Madde 3- Samsun Engelliler Federasyonun amacına uygun olan dernekler üye olma hakkına sahiptir.
  Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.
  Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 
   
  Üyelikten Çıkma
  Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
   
  Üyelikten Çıkarılma
  Madde 5- Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
  1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6-Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.
  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.
   
  Üyelerin Hakları
  Madde 6- Her üyenin;
  Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma,
  Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
  Tüzel kişinin üye olması halinde,  her tüzel kişinin yapacağı genel kurul toplantısında derneği temsilen gönderilecek yönetim kurulu  başkanı ve yanında seçileceği (3) delegenin görevlendireceği kişiler ( 4 kişi )  oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
  Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
   
  Üyelerin Yükümlülükleri
  Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
  Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. 
  Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üye dernekler Olağan ve olağanüstü genel kurul tutanaklarını ve seçilenlerin kimliklerini otuz (30) gün içinde federasyon yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
   
  Federasyon Organları
  Madde 8- Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.
  1-Genel kurul, 
  2-Yönetim kurulu,
  3-Denetim kurulu,

  Federasyonun zorunlu olmayan organları aşağıda gösterilmiştir
   
  Bilim Kurulu
  Madde 9- Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
  Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona kayıtlı üyelerden oluşur. 
  Genel kurul ilanda belirtilen mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
  Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar kâtip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Toplantının yönetim Divan Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. 
  Kurucu dernek başkanları doğal delegedir. 
   
  Genel kurul;
  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
   
  Çağrı Usulü
  Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
   
  Toplantı Usulü
  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
   
  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
  Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. , 
  Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
   
  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
   
  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
  Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
   
  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile federasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
  Madde 11- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
  1-Federasyon organlarının seçilmesi,
  2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
  3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
  4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
  6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
  7-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  8-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
  9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  10-Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  11-Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  12- Federasyonun vakıf kurması
  13-Federasyonun fesih edilmesi,
  14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
  16-Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
  17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  18-Federasyon gerekli görülmesi halide istediği il ve ilçede temsilcilik açar.
  Genel kurul,  federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
   
  Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
  Madde 12- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
   
  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  
   
  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
  1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
  4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
  6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
  8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  9- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
  10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
   
  Başkanın Görev ve Yetkileri
  Madde 13- Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. 
  Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
  Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
  Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
  Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. 
  Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
  Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
  Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
  Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
  Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
   
  Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  Madde 14- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
   
  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Denetim kurulu; Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 
   
  Bilim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  Madde 15- Bilim Kurulu, Federasyonun zorunlu bir organı olmayıp, ihtiyaç duyulması halinde federasyonun çalışma konularında uzman olan kişilerden, federasyon yönetim kurulunca seçilerek oluşturulur.
   Bilim Kurulu, bir danışma (istişare) organı niteliğinde olup, federasyon çalışmaları (plan, program, rapor, proje, bilimsel-kültürel etkinlik, saha çalışmaları, yayın…) kapsamında görüş alınan ve gerektiğinde bilimsel raporlar oluşturan ve onaylayan, federasyon konuları kapsamında plan, program, strateji geliştirmede katkı veren birim özelliğindedir. 
  Bilim Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulunca seçilen 5-7 arasındaki sayıda, bilim insanından oluşur. Bilim Kurulu oluştuktan sonra, kurul kendi arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 
  Bilim Kurulu, federasyonun zorunlu kurullarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına müdahalede bulunamaz.
   
  Federasyonun Gelirleri
  Madde 16- Madde Federasyonun Gelir Kaynakları 
  Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
  1-Giriş Ödentisi: Federasyona üye olmak isteyen derneklerden giriş ödentisi 100,00 TL alınır.
  Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 10,00 TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 120,00 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,
  2-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,
  3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
  5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
  7-Diğer gelirler.    
   
  Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 
  Madde 17- Defter tutma esasları;
  Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
  Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
   
  Kayıt Usulü
  Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
   
  Tutulacak Defterler
  Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
  4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
  6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 
  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
   
  Defterlerin Tasdiki
  Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
   
  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
   
  Federasyon Gelir ve Gider İşlemleri
  Madde 18- Gelir ve gider belgeleri;
  Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

  Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
  Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
   
  Alındı Belgeleri
  Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
   
  Yetki Belgesi
  Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.